Mine bibelstudier

Når Gud kaller er det viktig at vi svarer ja, for vi vet ikke om Han vil kalle oss igjen.

Sytten regler fra Bibelen for et lykkelig ekteskap

Som du sikkert vet så ender nesten halvparten av alle ekteskap i skilsmisse, og i kjølevannet av dette etterlater det seg bitre ektemaker og frustrerte barn. Ikke la dette skje med deg! Enten ekteskapet ditt går igjennom store vansker eller opplever ekteskapelig lykke, eller om du ikke er gift enda, men vurderer det, så finnes det her noen gode og utprøvde råd for at ekteskapet ditt skal vare. De kommer rett fra Gud, Han som skapte og ordinerte ekteskapet! Hvis du har prøvd alt annet, hvorfor ikke gi Gud en sjanse? Følg rådene, og du kan sikre hjemmet ditt.

1. Etabler ditt eget private hjem.

1 Mos 2,24 Derfor skal en mann forlate sin far og mor og være knyttet til*<* holde seg til.> sin hustru, og de skal være ett kjød.

Svar: Guds forskrift er klar. Et gift par må forlate far og mor og etablere sitt eget hjem, selv om økonomien bare holder til en ettroms leilighet. Mann og kone skal i felleskap ta slike beslutninger. Så skal de begge informere sine respektive foreldre. De må opptre bestemt, uansett hvem som protesterer. Tusenvis av ekteskap ville vært reddet om dette rådet var blitt fulgt.

2. Fortsett kurtisen.

1 Pet 4,8 Og ha framfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre, for: Kjærligheten dekker over en mengde synder.

Ordsp 31,28 Hennes barn står fram og priser henne salig. Hennes mann priser henne:

1 Kor 7,34 Det er forskjell på en hustru og en jomfru. Den ugifte kvinnen har omsorg for det som hører Herren til, at hun kan være hellig både på legeme og ånd. Men hun som er gift har omsorg for det som hører denne verden til, hvordan hun kan være til behag for ektemannen.

Rom 12,10 Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre i broderkjærlighet, vær fremst i dette å vise de andre ære!

Svar: Fortsett (eller kanskje gjenoppliv) den gode kurtisen i ditt ekteskap. Lykkelige ekteskap er ikke noe som bare skjer; det må utvikles. Ikke ta hverandre for gitt, for da vil ensformigheten ødelegge ekteskapet ditt. La kjærligheten vokse ved å utrykke kjærlighet for hverandre, ellers vil den dø ut, og dere vil gli fra hverandre. Kjærlighet og lykke kan ikke finnes ved å søke den for egen del, men er tilgjengelig for å kunne gis til andre. Så bruk så mye tid som mulig med å gjøre ting sammen, hvis dere ønsker å fungere godt sammen. Ikke overse høfligheten, oppmuntringen og de kjærlige handlingene. Overrask hverandre med små gaver eller tjenester. Prøv å overgå hverandre med kjærlighet. Forvent ikke mer av ekteskapet ditt en du er villig til å investere i det. Skillsmisse i seg selv er ikke det som ødelegger flest ekteskap, men det gjør derimot mangel på kjærlighet. Gir du den en sjanse, så vil kjærligheten alltid vinne.

3. Husk at Gud forente dere i ekteskapet.

Matt 19,5-6 «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin hustru, og de to skal være ett kjød?» 6 Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det Gud har sammenføyd, skal ikke noe menneske skille.»

Svar: Har kjærligheten nesten forsvunnet fra ditt hjem? Djevelen (den beryktede ekteskapsplyndreren) er ansvarlig for dette. Ikke glem at det var Gud selv som forente dere i ekteskapet, og Hans hensikt er at dere skal forbli gifte og lykkelige. Han vil bringe lykke og kjærlighet inn i livene deres, hvis dere vil adlyde Hans himmelske lover (de 10 bud). “For Gud er alt mulig.” Matt 19,26. Fortvil ikke. Gud som kan plassere kjærlighet for en brutal spedalsk i hjertet til en misjonær, kan lett gi dere kjærlighet for hverandre, hvis dere tillater det.

4. Vokt på sinnet — ikke la tankene lede deg til fall.

Ordsp 23,7 For slik som han tenker i sin sjel, slik er han. «Spis og drikk!» sier han til deg, men hans hjerte er ikke med deg.

2 Mos 20,17 Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, tjener eller tjenestekvinne, okse, esel eller noe som hører din neste til.»

Ordsp 4,23 Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det.

Fil 4,8 For øvrig, brødre, de ting som er sanne, de ting som er sømmelige, de ting som er rettferdige, de ting som er rene, de ting som er verd å elske, de ting som det tales vel om, om det er et ærbart liv, og om det er noe som er verd å bli rost, så legg dere alt dette på sinne!

Svar: Et syndig tankeliv vil ødelegge ekteskapet ditt. Djevelen vil fange deg i tanker som disse: “Ekteskapet vårt var en feiltagelse.” “Hun forstår meg ikke.” “Jeg tåler snart ikke mer av dette.” “Vi kan alltids skille oss hvis det viser seg nødvendig.” “Jeg drar hjem til mor.” “Han smilte til den kvinnen.” Slutt å tenke som dette, ellers vil ekteskapet ditt snart være historie, fordi dine tanker og følelser styrer dine handlinger. Unngå å se, si, lese, eller høre noe som (eller ha forbindelse med noen som) foreslår noen form for umoral eller utroskap. Ukontrollerte tanker er som en bil som står i fri i en bakke. Alt kan skje, og resultatet er alltid katastrofalt.

5. La aldri solen gå ned over deres vrede.

Ef 4,26-27 Blir dere vrede, så synd ikke!* La ikke solen gå ned over deres vrede, 27 og gi heller ikke djevelen rom!

Jak 5,16 Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft.

Fil 3,13 Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran.

Ef 4,32 Og vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.

Svar: Å forbli sint og oppfarende over sårende og urettferdige beskyldninger (små eller store) er ytterst risikabelt. Uten at de blir hurtig løst, så vil endatil små problem, på en overbevisende måte, feste seg i sinnet og skape negative holdninger som påvirker hele din livsfilosofi. Dette er grunnen til at Gud sier at du skal la vreden fare før du går til sengs. Vær raus nok til å tilgi, og til oppriktig å si: “jeg er lei meg.” Tross alt så er ingen perfekt, og dere er begge på samme laget, så vær ærlig nok til oppriktig å innrømme et feiltrinn når du begår ett. I tillegg så er det å få skværet opp, en veldig takknemlig erfaring, og som på en kraftfull måte drar ektemakene tettere sammen. Dette er hva Gud foreslår, og det virker!

6. La Kristus være midtpunktet i hjemmet ditt.

Sal 127,1 Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis ikke Herren vokter byen, våker vaktmannen forgjeves.

Ordsp 3,6 Tenk på Ham på alle dine veier, så skal Han lede dine stier rett.

Fil 4,7 Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.

Svar: Dette er den viktigste regelen. Den dekker faktisk alle de andre. Sett Kristus først! Den store hemmeligheten med sann lykke i ekteskapet er ikke diplomati, strategi og en utrettelig innsats for å overvinne problemer, men samfunn med Kristus. Hjerter som er fylt av Kristi kjærlighet kan aldri komme langt fra hverandre. Med Kristus i hjemmet så vil ekteskapet bli en suksess. Evangeliet er kuren for alle ekteskap som er fylt med hat, bitterhet og skuffelser. Det forhindrer tusenvis av skillsmisser ved på en mirakuløs måte å gjenopprette kjærlighet og lykke. Det vil redde ekteskapet ditt også, hvis du ønsker det.

7. Be sammen.

Matt 26,41 Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.»

Jak 5,16 Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft.

Jak 1,5 Men hvis noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, Han som gir alle, rikelig og uten anklage, og den skal bli gitt ham.

Svar: Be høyt for hverandre! Det er en vidunderlig regel som overgår all fantasi. Knel ned foran Gud og be Ham om ekte kjærlighet for hverandre, for tilgivelse, styrke, visdom—for svar på problemer. Gud har gitt en personlig garanti for at Han vil svare. Den bedende er ikke automatisk kurert for alle sine feil, men han vil ha et hjerte som ønsker å gjøre rett. Ingen familie går i oppløsning mens de oppriktig ber Gud om hjelp.

8. Bli enige om at skilsmisse ikke er løsningen.

Matt 19,6 Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det Gud har sammenføyd, skal ikke noe menneske skille.»

Matt 19,9 Men Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med henne som er skilt, bryter ekteskapet.»

Rom 7,2 Den kvinnen som har en ektemann, er ved loven* bundet til sin ektemann så lenge han lever. Men hvis ektemannen dør, er hun løst fra loven* som bandt henne til ektemannen. <* Om ekteskap.>

Svar: Bibelen er klar. Ekteskapsbåndene er ment å være uoppløselig og uforgjengelige. Skilsmisse er tillatt bare ved utroskap. Men selv ikke da er det pålagt som et krav, men bare som en tillatelse. Tilgivelse er alltid bedre en skilsmisse, også ved et seksuelt svik. Ekteskapet er livslangt. Gud innrettet det slik når Han viet det første paret i Eden. Tanker om skilsmisse som en løsning vil ødelegge et hvilket som helst ekteskap. Det er grunnen til at Jesus så bort fra dette. Skilsmisse er alltid destruktivt og nesten aldri en løsning på problemet. Isteden så skaper den langt større problem, og burde derfor aldri vurderes. Et sønderbrutt, frustrert, ulykkelig liv som er snudd på hodet vil nesten alltid være følgen av en skilsmisse. Ja, endatil suksess i livet generelt kan bli hindret. Gud innstiftet ekteskapet for å beskytte menneskenes renhet, lykke, og sosiale behov, og heve deres fysiske, mentale og moralske natur. Dette løftet er ett av de mest høytidelige og bindende avtaler som mennesker kan inngå. Å ta lett på dette løftet resulterer i at man fjerner seg fra Guds støtte og velsignelser.

9. Hold familiekretsen tett sammensveiset.

2 Mos 20,14 “Du skal ikke drive hor.”

Ordsp 31,11-12 Hennes manns hjerte stoler på henne, og det skorter ikke på vinning. 12 Hun gjør ham godt og ikke ondt alle sitt livs dager.

Mal 2,14 Likevel sier dere: «Hvorfor?» Fordi Herren har vært vitne mellom deg og din ungdoms hustru, henne som du har vært utro mot, enda hun er din ektefelle og din hustru ved ektepakten.

Ordsp 6,24-29 så de skal bevare deg fra den onde kvinne, fra den smigrende tungen til en fremmed kvinne. 25 Du skal ikke begjære hennes skjønnhet i ditt hjerte, og la henne ikke fange deg med sine blinkende øyne! 26 For en kvinne som er en skjøge, tyner en mann til bare en brødleiv er igjen. En annen manns hustru* jakter på en dyrebar sjel. <* eller: horkvinne.> 27 Kan en mann hente ild opp i fanget uten at hans klær blir brent? 28 Eller kan en mann gå på glødende kull uten at hans føtter blir svidd? 29 Slik skjer det med den som går inn til sin nestes hustru. Ingen som rører henne, forblir uten skyld.

Svar: Familiens intime detaljer må aldri bli delt med noen andre, heller ikke foreldre. Det er en stor synd og en tragedie og bryte denne Gudgitte regelen. En tredje person som sympatiserer, eller lytter til klager, er et redskap for djevelen til å skape splittelse i hjertene til en mann og hans hustru. Løs deres familieproblemer hjemme. Ingen andre (foruten pastoren eller ekteskapsrådgiveren deres) skal være involvert. Vær alltid oppriktig, og ha aldri hemmeligheter for hverandre. Fortell aldri en vits på bekostning av din ektemakes følelser. Forsvar hverandre med kraft, og konsekvent utelukk alle inntrengere. Og når det gjelder utroskap (på tross av hva noen ekteskapsrådgivere sier), så skader det alltid deg og alle andre som er involvert. Gud, som kjenner våre tanker, kropp og emosjonelle natur (og som vet hva som hjelper eller skader oss) sier: “Du skal ikke.” Og når Han sier: “Skal ikke,” så er det best å adlyde. De som ignorerer Hans påbud vil måtte ta straffen for det. Så er du involvert i en flørt, så bryt ut av den umiddelbart, ellers vil dette henge over deg resten av livet.

10. Gud beskriver hva kjærlighet er; la det være ditt daglige mål å nå opp til dette.

1 Kor 13,4-7 Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst. 5 Den oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt. 6 Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannheten. 7 Den tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt.

Svar: Vennligst repeter og vurder skriftstedene over. Dette er Guds beskrivelse av sann kjærlighet. Når du opp til dette? Kjærlighet er ikke en sentimental impuls, men et hellig prinsipp som involverer hver fase og handling i livet. Med ekte kjærlighet så vil ikke ekteskapet ditt havarere. Uten den, så vil det ikke lykkes.

11. Husk at kritikk og irriterende masing ødelegger kjærligheten.

Kol 3,19 Dere ektemenn, elsk deres hustruer og vær ikke bitre mot dem!

Ordsp 21,19 Det er bedre å bo i ødemarken enn med en trettekjær og arg kvinne.

Ordsp 27,15 Stadig takdrypp på en regnværsdag og en trettekjær kvinne ligner hverandre. Matt 7,3 Og hvorfor ser du flisen i din brors øye, men merker ikke planken i ditt eget øye?

1 Kor 13,4 Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst.

Svar: Slutt å kritisere, mase og lete etter feil. Ektemaken din kan ha mange feil, men irriterende masing vil ikke hjelpe. Ikke forvent fullkommenhet, for da vil du bare bli bitter. Overse feil, og se etter de gode tingene. Ikke prøv å reformere, kontrollere eller tvinge din partner, da vil du ødelegge kjærligheten. Bare Gud kan endre mennesker. Godt humør, et glad hjerte, godhet, tålmodighet og ømhet vil få to-tredjeparter av ekteskapsproblemene til å forsvinne. Prøv heller å gjøre ektemaken din lykkelig en god, og godheten vil da komme av seg selv. Hemmeligheten til et lykkelig ekteskap er ikke å ha den rette partneren, men heller å være den rette partner.

12. Ikke overdriv, men vær moderat.

1 Kor 9,25 Og hver den som deltar i kappløpet, forsaker alt annet. De gjør det for å oppnå en forgjengelig krans, men vi gjør det for en uforgjengelig.

1 Kor 13,5 Den oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt.

1 Kor 10,31 Enten dere da spiser eller drikker eller hva dere enn gjør, så gjør alt til Guds ære.

1 Kor 9,27 Men jeg legger tvang på mitt legeme og holder det i trelldom, slik at jeg som har forkynt for andre, ikke selv skal bli forkastet.

2 Tess 3,10 For også da vi var hos dere, påla vi dere dette: Om noen ikke vil arbeide, skal han heller ikke spise.

Hebr 13,4 Ekteskapet skal holdes i ære blant alle, og ektesengen skal holdes usmittet, for horkarer og ekteskapsbrytere skal Gud dømme.

Rom 6,12-13 La derfor ikke synden ha herredømme i deres dødelige legeme, så dere skulle lyde den i dens lyster. 13 Og still heller ikke lemmene deres fram som våpen for urettferdigheten til tjeneste for synden, men still dere selv fram til tjeneste for Gud som de som av døde er blitt levende, og still lemmene deres fram som våpen for rettferdigheten til tjeneste for Gud.

Svar: Overdrivelser vil forderve ekteskapet ditt. Og det samme er tilfelle for understimulering. Arbeid, kjærlighet, hvile, trim, lek, tilbedelse, måltid og sosialt samvær må være vel avstemt i et ekteskap, ellers vil noe briste. Overarbeid og mangel på søvn, korrekt mat eller trim gjør en person kritisk, intolerant og negativ. Konstant overspising er en dårlig egenskap som styrker den onde naturen og tåkelegger samvittigheten. Seksuell utnyttelse ødelegger kjærligheten for hellige ting og svekker vitaliteten. Ekteskapet gir ingen rett til seksuelt fråtseri. Ydmykende, forvrengte eller løsslupne sekshandlinger ødelegger kjærligheten og respekten for hverandre. Et moderat seksualliv er anbefalt av Bibelen (1 Kor 7,3-7 Ektemannen skal gi sin hustru den ekteskaplige ømhet som han skylder henne, og det samme skal også hustruen overfor ektemannen. 4 Hustruen rår ikke over sitt eget legeme, men ektemannen rår over det. Og på samme måte rår heller ikke ektemannen over sitt eget legeme, men hustruen rår over det. 5 Hold dere ikke borte fra hverandre, uten at dere har blitt enige om det for en stund, slik at dere kan hengi dere til faste og bønn. Og kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal friste dere fordi dere ikke makter å leve avholdende. 6 Men jeg sier dette som en tillatelse, ikke som et påbud. 7 For jeg skulle ønske at alle mennesker var som jeg. Men enhver har sin egen nådegave fra Gud, én på denne måten og en annen annerledes). Sosial kontakt med andre er helt vesentlig. Ekte lykke kan ikke oppnås i isolasjon, Vi må lære å le, ta vare på de gode stundene, og nyte et sunt samvær. Å overdrive er risikabelt. Overdrivelser eller understimulering i alle ting svekker hjernen, kroppen, samvittigheten og evnen til å elske og respektere hverandre. Ikke la mangel på måtehold ødelegge ekteskapet ditt.

13. Respekter hverandres personlige rettigheter og privatliv.

1 Kor 13,4-7 Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst. 5 Den oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt. 6 Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannheten. 7 Den tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt.

Rom 12,10 Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre i broderkjærlighet, vær fremst i dette å vise de andre ære!

Svar: Enhver ektemake har en Gudgitt rett til å ha et visst personlig privatliv uten å behøve å forklare dette. Ikke prøv å snike i hverandres lommebøker eller vesker, personlige brev, eller andre private eiendeler, uten tillatelse. Retten til privatliv og ro når en er opptatt må respekteres. Din ektemake har endog rett til å begå feil, og er berettiget til en “fridag” uten å bli utsatt for et tredjegradsforhør. Ektefeller eier ikke hverandre, og skal aldri forsøke å tvinge hverandre til å endre personlighet. Bare Gud kan utføre slike forandringer, og vi skal alle personlig stå til ansvar for Ham i en slik sak (Rom 14,12 Framfor Gud skal da enhver av oss avlegge regnskap for seg selv.) Fullkommen fortrolighet og tillit til hverandre—ikke noe kontrollfriking på hverandre—er absolutt nødvendig for en harmonisk lykke. Bruk mindre tid på å kontrollere din ektemake og mer tid til å tilfredsstille ham eller henne. Dette gjør underverker.

14. Vær ren, ærbar, ryddig og pliktoppfyllende.

1 Tim 2,9 På samme måte vil jeg også at kvinnene smykker seg med sømmelig klesdrakt, med anstendighet og måtehold, ikke med flettet hår eller gull eller perler eller kostbare klær,

Ordsp 31,13 Hun sørger for ull og lin, og med flid arbeider hun med sine hender.

Ordsp 31,15 Hun står opp mens det ennå er natt, og sørger for mat til sitt husfolk og fordeler arbeid til sine tjenestepiker.

Ordsp 31,27 Hun våker over de veiene hennes husfolk går, og brød som er vunnet i latskap, spiser hun ikke.

Jes 52,11 Bryt opp! Bryt opp! Dra ut derfra, ikke rør noe urent! Dra ut fra den, rens dere, dere som bærer Herrens redskaper.

1 Kor 14,40 Alt må skje på en sømmelig måte og med orden.

1 Tim 5,8 Men den som ikke sørger for sine egne, og særlig dem som er i hans eget hus, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Hebr 6,12 så dere ikke blir sløve, men er etterfølgere av dem som arver løftene ved tro og tålmodighet.

Svar: Latskap, rot, møkk og forsømmelser er djevelens våpen for å ødelegge respekten og kjærligheten for hverandre, og derved bryte ned ekteskapet deres. En pen, enkel og ren klesdrakt som er kledelig, er nødvendig for både ektemann og kone. Måltidene skal være sunne, tiltalende og servert i tide. Hjemmet skal være rent og ordentlig, fordi dette bringer harmoni, ro og tilfredshet til alle. En lat og udugelig ektemann som ikke underholder sin familie, er en forbannelse for familien, og en fornærmelse mot Gud. Slurv i noen av disse tilsynelatende små detaljene ødelegger tusenvis av hjem.

15. Bestem deg for å snakke mykt og vennlig.

Ordsp 15,1 Et mildt svar vender harmen bort, men et sårende ord vekker vrede.

Fork 9,9 Nyt livet med den hustruen du elsker, alle dagene av ditt tomme liv, som Han har gitt deg under solen, ja alle dine tomme dager. For det er din del i livet og i det strevet du har under solen.

1 Kor 13,11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, og jeg forstod som et barn og tenkte som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige.

Svar: Pålegg deg selv å snakke mykt og vennlig til din ektemake. Å møte angrep med taushet, kan ofte være den beste måten å roe ned gemyttene på. Avgjørelser tatt når en er sint, trøtt eller motløs er upålitelige uansett, så det er best å roe seg ned og la sinnet kjølne. Og når du så snakker, så la det alltid være ømt og kjærlig. Harde ord, fylt med harme, vil knuse din ektemakes ønske om å være imøtekommende.

16. Vær fornuftig vedrørende økonomien.

1 Kor 13,4-5 Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst. 5 Den oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt.

2 Kor 9,7 Enhver skal gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke motvillig eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.

Svar: Alle eiendeler og inntekter i et ekteskap burde være “vårt,” ikke “dine” og “mine.” Hustruer som ikke jobber utenfor hjemmet bør regelmessig få penger til husholdningsvarer, klær og andre budsjetterte ting. Dette skal gis av et glad hjerte, og ikke motstrebende under protest. Både hustruen og ektemannen bør begge ha en liten jevnstor sum (hvis mulig) som de kan bruke som de ønsker, uten å måtte stå til rette for den andre. En gnien ektemann vil ofte føre til at konen blir en provosert sløser, på samme måte som at en uøkonomisk ektemann ofte fører til en gjerrig kone. Å vise tillit til din partners administrasjonsferdigheter vil normalt sett gjøre ham eller henne mer strukturert.

17. Diskuter ting og rådslå sammen.

1 Kor 13,4-5 Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst. 5 Den oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt.

Ordsp 15,32 Den som ringeakter rettledning, forakter sin egen sjel. Men den som hører på irettesettelse, vinner forstand.

Ordsp 26,12 Ser du en mann som er vis i egne øyne? Det er mer håp for en dåre enn for ham.

Svar: Få ting vil styrke ekteskapet deres mer en å rådslå sammen vedrørende alle viktige beslutninger. Skifte jobb, kjøpe et hjem, en bil, en båt, møbler, klær (i hvert fall de store tingene), og alle andre ting som krever penger, involverer både ektemann og kone, og begges meninger skal tas i betraktning. Å diskutere tingene gjennom vil forhindre mange tabber som ellers kunne ført til et havarert ekteskap.

Hvis det etter lange diskusjoner og oppriktig bønn fortsatt er uenighet, så skal hustruen slutte seg til mannens avgjørelse. Skriften er klar på dette. Ef 5,22-24 Dere hustruer, underordne dere deres egne menn, som under Herren. 23 For mannen er kvinnens hode, slik også Kristus er menighetens hode. Og Han er Frelser for legemet. 24 Slik menigheten underordner seg Kristus, slik skal derfor hustruene underordne seg sine egne menn i alle ting.

Reklamer

Single Post Navigation

2 thoughts on “Sytten regler fra Bibelen for et lykkelig ekteskap

  1. Dette er jo en ren ripp av et adventist hefte om ekteskapet……….

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: