Mine bibelstudier

Når Gud kaller er det viktig at vi svarer ja, for vi vet ikke om Han vil kalle oss igjen.

Tro inntil Døden!

Kristenheten i Norge er kommet i et stort dilemma hva troskap angår. Kristne dyder peker alt sammen på troskap og lojalitet mot den Mester og Herre som vi er satt til å tjene. Den troskap og lojalitet en sjel viser overfor Kristus Jesus, den samme troskap og lojalitet vil den sjel vise overfor sine medmennesker, eller sin neste om du vil. «Det dere har gjort mot en av Mine minste, det har dere gjort i mot Meg.» (Matt. 11: 11,25,)

Trykket mot Guds sannhet i dag, går ikke, først og fremst, på små uenigheter kristne imellom, men de store dype sannhetene som er livsviktige for mennesket. Det er av underordnet betydning om menneskene tror på disse sannhetene eller ikke. Historien viser i klartekst at sannheten i disse åndelige lovene virker. Ekteskapet og familielivet er en slik sannhet.

Det som Gud hadde ment skulle være den største jordiske velsignelse fra Hans side, er blitt til den største krise et helvete på jord for både små og store. Det som gjør meg betenkt i homodebatten, er at det er stort sett ekteskapsbrytere som er engasjert. De er for ekteskapet og familien som det heter så fint. Det er bare det at bibelen kaller ekteskapsbrudd for synd på samme måte som bibelen kaller homofili for synd. Hvis ikke en homofil kan innsettes som eldste eller menighetstjener hvis han praktiserer sin homofili, hva er det da som gjør at en ekteskapsbryter kan stå i disse tjenester og fortsette horelivet sitt, når Jesus sier at han må forlike seg eller forbli alene? Om mennesket gjør forskjell på folk, er det ikke dermed sagt at Jesus gjør det.

En kan høre profilerte forkynnere som ikke vil snakke om disse tingene, fordi dette er et så vanskelig tema, blir jeg betenkt. Hvis et Herrens vitne finner det vanskelig å forstå det som et barn forstår ut ifra naturen, må det være lov å reagere. Å forkynne evangeliet og nestekjærlighet må da bli vanskelig, fordi disse sannhetene er jo knyttet sammen. Når Jesus skal forklare oss evangeliets hemmeligheter, bruker Han ekteskapet for at vi lettere skal gripe frelsens sannheter og omvendt. Hvis ekteskapets sannheter er skjult for en forkynner, har jeg en sterk mistanke om at evangeliets hemmeligheter også er skjult.

(Matt 5,32 Men Jeg sier dere at den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt, bryter ekteskapet.

Matt 19,9 Men Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor*, og gifter seg med en annen, bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med henne som er skilt, bryter ekteskapet.» <* seksuell umoral.>,

Mark 10,11-12 Så sa Han til dem: «Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd* mot den første. 12 Og hvis en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet*.» <* også hor.>

Luk 16,18 Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, bryter ekteskapet*. Og den som gifter seg med henne som er skilt fra sin mann, bryter ekteskapet.<* driver hor.>

Rom 7,2-3 Den kvinnen som har en ektemann, er ved loven* bundet til sin ektemann så lenge han lever. Men hvis ektemannen dør, er hun løst fra loven* som bandt henne til ektemannen. <* Om ekteskap.> 3 Hvis hun da gifter seg med en annen mann mens hennes ektemann lever, skal hun kalles en horkvinne*. Men hvis hennes ektemann dør, er hun fri fra loven, slik at hun ikke er en horkvinne* selv om hun har giftet seg med en annen mann. <* ekteskapsbryter.>

1 Kor 7,10-11 De som er gift, pålegger jeg, det vil si ikke jeg, men Herren: En hustru skal ikke skille seg fra sin ektemann. 11 Men om hun er skilt fra ham, så skal hun leve ugift eller bli forlikt med sin ektemann. Og en ektemann skal ikke skille seg fra sin hustru.)

I overnevnte Skriftsteder tales det om ekteskapet. Når disse sannheter legges i sammen sitter man tilbake med Guds fullkomne tanke om det ekteskap som Han selv har innstiftet. ”Sal 119,160 Summen av Ditt ord er sannhet, og hver eneste av Dine rettferdige dommer varer til evig tid. »

Da mennesker bryter ekteskapet og gifter seg igjen, henvises de raskt til Guds nåde. Guds nåde er mer avgjort enn loven på dette området. Jesus spør disiplene; «Hva sa Moses/loven?» Den som skiller seg fra sin hustru skal gi henne skilsmissebrev». Så langt loven.

Nåden ved Kristus står frem og sier; «men Jeg sier eder», altså har Han noe mer på hjertet som Han slår fast. Noe du kan lese ut fra ovennevnte Skriftsteder. Jesus taler om dette i 3 av 4 evangelier. Apostelen Paulus støtter Jesu tanke både i Romerbrevet og i 1 Korintierbrev. Ekteskapet er ment å vare til døden skiller oss ad. Tro inntil døden.

Hvis ikke Jesus hadde vært så avgjort på dette området, ville Han ha brutt det nestekjærlighetsbudet som Han selv har opprettet. Matt 7,12 Derfor, alt det dere vil at menneskene skal gjøre for dere, det skal dere også gjøre for dem, for dette er loven og profetene. Dette at du skal elske din neste som deg selv, og at du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu (Matt 22,37-40 Jesus sa til ham: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. 38 Dette er det første og største budet. 39 Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. 40 Hele loven og profetene henger på disse to budene.»). Disse kjærlighetsbud skulle hele loven og profetene hvile på. Så hadde Jesus firt på krava her så hadde det vært brudd på nestekjærlighetsbudet, og vi hadde ikke hatt noe evangelium tilbake. Jesus har ikke sagt et ord for mye, og heller ikke et ord for lite.

I Jesu tale om forsoning etter ekteskapsbrudd peker Han på evangeliets vei, og da vil det vise seg i praksis hvor der er mangel på kjærlighet. Det å nekte å forsone seg med sin neste, er å sette seg selv utenfor frelsens velsignelse. Det er det samme som skjer med hvert eneste menneske som ikke vil forsones med Jesus. De mister evangeliets velsignelse fordi de ikke vil.

At det er de som er uforsonlige som settes inn i viktige oppgaver og posisjoner i Guds menighet, synes jeg er det mest avslørende angående hvor problemet har slått rot. Det forklarer også hvorfor dette er så vanskelig å snakke om for kjendispredikantene. Ren og skjær feighet!

Når man hører disse ekteskapsbryternes unnskyldninger blir man betenkt. Trenger en som er uskyldig å unnskylde seg? Holdninger som dominerer er: Han /hun var syk så jeg måtte skille meg, han/hun hadde ikke økonomisk sans osv. osv. Hvis man ikke har noe konstruktivt å komme med, stemples mennesket som psykopat. Dette krever jo ingen bevis. Hvis man er kynisk og tar på seg offerrollen, får man raskt sympati. Frekkheten har som sagt ingen grenser, enten det skulle være i eller utenfor Guds menighet. At psykopatene fungerer utmerket sammen med barna, gjør det hele usmakelig.

» Ef 5,25 Dere ektemenn, elsk deres hustruer, slik også Kristus elsket menigheten og gav Seg Selv for den» Det betyr å elske uten å kreve noe tilbake. Om forholdet skulle gå i stykker, må det være en åpen vei tilbake. Dette er veien Kristus viser og ingen annen lettvint løsning. En gyldig skilsmisse skjer kun når din ektefelle har begått hor. Men selv da har du ett legitimt valg mellom å leve alene eller forlike deg med din ektefelle. Forlikelse vil alltid være etter Guds hjerte og behag.

Noe annet er det selvfølgelig om man av fare for livet må holde seg fra sin ektefelle. Men dette er av sjeldenheten og blir som å ta frem voldtekt i abort debatten. Men selv der kan Gud gjenopprette og man må aldri som kristen stenge veien igjen for forlikelse om det skjer en ekte håndsrekning til det!

Det å vrake sin ektefelle uten bibelsk grunn er synd. Det er også sant som en sa det. «Å bryte ekteskapet er å bruke opp et annet menneske». Å forkaste et menneske gjør en fordi en forakter istedenfor å elske. Man beholder det man elsker. » 1 Joh 3,15 Hver den som hater sin bror, er en morder. Og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. »

Man hører ofte fra forståsegpåere; den lidende har rettigheter, den uskyldige part har rettigheter osv. Hvem er det som er gitt autoritet til å dele ut rettigheter til kristne mennesker utover det som er nedfelt i den Hellige Skrift? Det ville være fint med et navn for alle de som følte seg urettferdig behandlet.

Når en ekteskapsbryter går inn i viktige posisjoner i Guds Menighet, viser dette en frekkhet som savner sidestykke. Den menighetsledelse som støtter og ser opp til dette er med og tråkker på den som er forkastet, støtter synden og blir stående igjen med et større ansvar enn de øvrige. «De skal få desto tyngre dom». Veiledning og undervisning er en alvorlig sak.

Ekteskapsbrudd er løgn, og løgn er synd. Synden forblir til den blir erkjent, bekjent og gjort opp. Å gifte seg med en fraskilt mann / kvinne er tyveri. «Ef 4,28 Den som stjal, skal ikke stjele mer, men heller arbeide og gjøre det gode med hendene sine, for at han kan ha noe å gi til dem som trenger hjelp. » Ikke er det bare tyvegods, men det er jo bannlyst gods som de endog skryter av og ikke gidder å grave ned. Er ikke mennesket da kommet i den forferdelige situasjonen, at det roser seg på grunn av sine og andres synder?

Vi ser at Skriftens Ord alltid er på den svakes side. Det ser vi også i spørsmål angående ekteskapet, skilsmisse og gjengifte. Det er den etterlatte og forlatte Jesus stiller seg på lag med. Han står ved den svake part. Likesom med kvinnens som var grepet i hor. Hun sto i lyset med sin synd mens de som ville steine henne sto i mørket. Derfor sto Jesus ved henne og sa: ”Heller ikke Jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer!”

Det er mye lidelse og mange vanskelige situasjoner ved ekteskapsbrudd og sidesprang. Men noen klare linjer gir Jesus og Hans Ord oss. Vi blir tilgitt i samme grad som vi tilgir andre. ”Matt 6,12 Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. ” Likeså holder Guds Ord frem at til og med den forlatte enten skal leve alene eller forlike seg med sin ektefelle (1 Kor 7,11 Men om hun er skilt fra ham, så skal hun leve ugift eller bli forlikt med sin ektemann. Og en ektemann skal ikke skille seg fra sin hustru).

Hva viser disse ting? Evangeliet er budskapet om forlikelse. Det menneske som nekter å forlike seg med sin neste setter seg utenfor evangeliet. Dette gjelder både innenfor og utenfor ekteskapets rammer. Det er derfor viktig at dette budskapet blir forkynt.

Kanskje neste sidesprang og separasjon ikke blir så forlokkende når man vet at en hardhet på det området utestenger en fra frelsen i Jesus Kristus. Evangeliet er budskapet om kjærlighet og forlikelse. ”Rom 5,20 Men loven kom inn ved siden av, for at fallet* skulle bli større. Men der synden ble større, ble nåden enda mer overstrømmende rik, ”.

Til den som ydmyker seg vil alltid Gud ha nåde og en vei ut av vanskelighetene! Men for den som i stolthet står dette imot vil det kun være tilbake vrede og harme. ”Rom 2,5-8 Men ved din hardhet og ditt hjertes ubotferdighet* samler du deg opp vrede til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares.

<* hjertes motstand mot sinnsforandring.> 6 Han skal gi enhver etter hans gjerninger: 7 Han gir evig liv til dem som ved tålmodig utholdenhet i god gjerning søker herlighet, ære og uforgjengelighet. 8 Og over dem som søker sitt eget og er ulydige mot sannheten, men som derimot lyder urettferdigheten, lar Han komme harme og vrede”.

Der synden er stor er nåden enda større! Men du vil aldri komme utenom nødvendigheten av et tilgivende sinnelag villighet til å forlike seg med sin opprinnelige ektefelle. ”Matt 19,6 Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det Gud har sammenføyd, skal ikke noe menneske skille.”.

Når vi sammenfatter Gudsordets samlede undervisning om ekteskap og bryllup ser vi at et ekteskap består av 3 hovedpilarer.

1. Trolovelse,

2. Offentlig bryllup innfor Gud og mennesker og

3. At man til slutt blir ett kjød ved det seksuelle samliv.

Dette binder de to mennesker sammen til døden skiller dem ad. Ikke noe tilfeldig seksuell forbindelse, ikke noe papir alene, ikke samboerskap alene, men når alle de Bibelske elementer er tilstede, viser Guds Ord at man er gift.

Derfor det som Gud har sammenføyet skal intet menneske adskille! Tro inntil døden! Begås det hor, gis det rom til skilsmisse men dog med påfølgende vei at man enten forliker seg sammen igjen eller lever alene.

Djevelen har over flere år intensivert sine anslag mot ekteskapet både innefra og utenfra. Verdens norm er klar. De tar til ekte og gis til ekte akkurat som tiden før Jesu gjenkomst skulle kjennetegnes av. En tid med umoral, ukjærlighet og lettsindig omgang med Guddommelige institusjoner. Nå er det på tide å slå opp i den gamle Boken å se hvordan ting skal være når vi vandrer på Himmelveien.

Som en sa det: Skal du til Himmelen, må du gå veien som leder til Himmelen! Tro inntil døden! Så ligger da seierens uvisnelige krans rede for både store og små syndere. Den ydmyke gir Gud nåde! Legg merke til at vi her ikke har gått inn på alle detaljer men holdt oss til hva der står skrevet. Legg også merke til at det er den kvinne og/eller mann som er uforsonlig som ved dette får Guds dom over sine gjerninger. Den stolte står Gud imot! Der det derimot er ydmykhet og rom for forlikelse vet vi at Gud har en vei og han vil da gi nåde!

Av Evangelistene André V. Jacobsen og Gjermund Kvamme

 

 

Reklamer

Single Post Navigation

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: