Mine bibelstudier

Når Gud kaller er det viktig at vi svarer ja, for vi vet ikke om Han vil kalle oss igjen.

Hva Kjennetegner En BIBELSK Lokalmenighet?

Den kjennetegnes bl. annet av at den;

1: Er selvstyrt,-

Matt 18,17 Og hvis han nekter å høre på dem, så si det til menigheten. Men hvis han til og med nekter å høre på menigheten, skal han være som en hedning og en toller for deg. –

1 Kor 5,12-13 For hva har jeg med å dømme også dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere dømmer? 13 Men dem som er utenfor, er det Gud som dømmer. Derfor: Driv denne onde ut fra dere!

2: At den er skilt fra verden, -d.v.s., den tar avstand og deltar ikke i ”utskeielsene” og ”festingen” i verden,-

2 Kor 6,14-18 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet med lovløshet? Og hvilket samfunn har lyset med mørket? 15 Og hvilken samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hvilken delaktighet har en troende med en ikke-troende? 16 Og hvilken enighet er det mellom Guds tempel og avguder? For dere er den levende Guds tempel. Som Gud har sagt: «Jeg vil bo hos dem og vandre iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være Mitt folk.» 17 Derfor: Kom ut fra dem og vær atskilt, sier Herren. Rør ikke det som er urent, så skal Jeg ta imot dere. 18 Og Jeg vil være Far for dere, og dere skal være Mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige.

Det som også BIBELEN kaller for de ”verdslige lyster”,-

Tit 2,10-11 ikke være slike som nasker*, men vise all sann troskap, slik at de i alle ting kan være en pryd for Guds, vår Frelsers lære. 11 For Guds frelsende nåde til alle mennesker er åpenbart,

3: Den har medlemmer som har tatt et personlig standpunkt til Jesus, blitt frelst og født på ny i Jesu blod,-

Joh 3,3 Jesus svarte og sa til ham: «Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som ikke blir født på ny*, kan ikke se Guds rike.» –

Ef 2,13-14 Men i Kristus Jesus er nå dere som før var langt borte, kommet nær ved* Kristi blod. 14 For Han er vår fred, Han som har gjort dem begge til ett, og som brøt ned skilleveggen som stod imellom. – Hebr 9,11-12 Men Kristus kom som Yppersteprest for de kommende* goder, og Han gikk gjennom det større og mer fullkomne telt, det som ikke er gjort med hender, det vil si, som ikke er av denne skapningen. 12 Ikke med blod av bukker og kalver, men med Sitt eget blod, gikk Han inn i Det Aller Helligste én gang for alle og fant en evig forløsning.

Hebr 9,14 hvor mye mer skal ikke da Kristi blod, Han som ved en evig Ånd bar Seg Selv fram uten lyte for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger så dere kan tjene den levende Gud? og

Hebr 10,19 Derfor, brødre, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod..

4: At medlemmene er døpt, begravet med Kristus med den BIBELSKE dåp,-

Ef 4,5 det er én Herre, én tro, én dåp, –

Apg 2,38-42 Da sa Peter til dem: «Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, og dere skal få Den Hellige Ånds gave. 39 For løftet tilhører dere og deres barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud vil kalle til Seg.» 40 Og med mange andre ord vitnet han og formante dem og sa: «La dere frelse fra denne vrange* slekt!» 41 De som nå tok imot hans ord med glede, ble døpt. Og den dagen ble omkring tre tusen sjeler lagt til de andre. 42 Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.

og

Apg 8,13 Da kom også Simon selv til troen. Og da han var blitt døpt, holdt han seg sammen med Filip, og han ble meget forundret da han så de kraftige gjerningene og tegnene som ble gjort.

Apg 8,38 Så befalte han at vognen skulle stanse. Og både Filip og hoffmannen gikk ned i vannet, og han døpte ham.

Apg 10,48 Og han befalte at de skulle bli døpt i Herrens navn. Så bad de ham bli der noen dager.

og

Rom 6,1-6 Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli så mye større? 2 På ingen måte! Vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve i den? 3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til Hans død? 4 Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. 5 For hvis vi er blitt forenet med Ham i likhet med Hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen. 6 For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden..

Gal 3,27 For så mange av dere som ble døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus.

og

1 Pet 3,21 det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse,.

5: Den driver ”menighetstukt”, gjennom å forklare og formane om bibelens retningslinjer,-

1 Kor 5,6-13 Det dere roser dere av, er slett ikke noe godt. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? 7 Rens derfor ut den gamle surdeigen, så dere kan være en ny deig, siden dere er usyret. For sannelig, vårt Påskelam er slaktet for oss, Kristus. 8 La oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdeig eller med surdeig av ondsinn og ondskap, men med renhets og sannhets usyrede brød. 9 Jeg skrev til dere i mitt brev at dere ikke skulle ha samfunn med dem som lever i hor. 10 Men da mente jeg ikke dem som lever i hor som verdens barn, eller de grådige eller pengeutpressere eller avgudsdyrkere, for da ville dere være nødt til å gå ut av verden. 11 Men nå skrev jeg til dere at dere ikke skal ha samfunn med noen som kalles en bror, og som lever i hor, eller som er grådig, eller er en avgudsdyrker eller en spotter eller en drukkenbolt eller en pengeutpresser, at dere ikke en gang skal spise sammen med en slik person. 12 For hva har jeg med å dømme også dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere dømmer? 13 Men dem som er utenfor, er det Gud som dømmer. Derfor: Driv denne onde ut fra dere!,

Apg 5,1-11 Men en mann ved navn Ananias solgte også en eiendom, sammen med sin hustru Saffira. 2 Han holdt tilbake en del av betalingen, og hans hustru visste om det. Han kom med en del av summen og la den ved apostlenes føtter. 3 Men Peter sa: «Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kunne lyve for Den Hellige Ånd og holde tilbake en del av summen for landeiendommen? 4 Da du selv hadde den, var den ikke da din egen? Og etter at den var solgt, hadde du ikke rett til å bestemme over pengene for den? Hvorfor gav du denne gjerningen rom i ditt hjerte? Du har ikke løyet for mennesker, men for Gud.» 5 Da Ananias hørte disse ord, falt han ned og utåndet. Da kom det stor frykt over alle dem som hørte dette. 6 Og de unge mennene reiste seg, svøpte ham inn og bar ham ut og begrov ham. 7 Omkring tre timer senere kom hans hustru inn, uten å vite hva som hadde hendt. 8 Og Peter spurte henne: «Si meg om dere solgte landeiendommen for så mye?» Hun sa: «Ja, for så mye.» 9 Da sa Peter til henne: «Hvordan kan det ha seg at dere er blitt enige om å friste Herrens Ånd? Se, føttene til dem som har begravet din mann, er ved døren, og de skal bære deg ut.» 10 Da falt hun straks ned ved føttene hans og utåndet. Og de unge mennene kom inn og fant henne død. Så bar de henne ut og begrov henne ved siden av hennes ektemann. 11 Da kom det stor frykt over hele menigheten og over alle som hørte dette..

6: Den tror på og forkynner åndens dåp og nådegaver,-

Apg 8,15-17 Da de var kommet ned, bad de for dem så de skulle få Den Hellige Ånd. 16 For ennå var Han ikke falt på noen av dem. De var bare blitt døpt til Herren Jesu navn. 17 Så la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd.,

Apg 10,44-46 Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet. 45 Og de troende som var omskårne ble forskrekket – alle de som var kommet sammen med Peter – over at Den Hellige Ånds gave også var blitt utøst over hedningene. 46 For de hørte dem tale med tunger og opphøye Gud. Da svarte Peter: og

1. kor. 12 og 14.

7: Den forkynner ”hele Guds råd ”,-

Apg 20,27-28 For jeg har ikke holdt noe tilbake, men forkynt dere hele Guds råd. 28 Derfor, gi akt på dere selv og på hele den flokken som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn i, for å vokte Guds* menighet som Han kjøpte med Sitt eget blod.,

d.v.s., at den ikke tror på deler av bibelen ,-MEN HELE BIBELEN. Hvor det sentrale er, som Samsons syv fletter er et bilde på: apostlenes lære, samfundet, brødsbrytelsen, bønnene, ånden, vannet,(Guds ord), og blodet,-

Apg 2,42 Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. og

1 Joh 5,8 Og det er tre som vitner på jorden: Ånden, vannet og blodet. Og disse tre er ett..

8: Den har et eldsteråd,-ikke èn maktsyk person eller er såkalt ”pastorstyrt”, heller ikke sier bibelen noe om for eksempel ”tjenestegavestyrt,” MEN, et eldsteråd, bestående av menn, som i

ydmykhet og hellighet tjener menigheten, etter Guds eget ord,-

Apg 14,23 Etter at de hadde utpekt eldste i hver menighet og bedt og fastet, overgav de dem til Herren, Ham som de var kommet til tro på., – Apg 20,17 Fra Milet sendte han bud til Efesos og kalte til seg menighetens eldste., –

1 Tim 3,1-7 Dette er et troverdig ord: Hvis noen ønsker seg en tilsynstjeneste, er det en god gjerning han har lyst til. 2 En tilsynsmann må altså være uklanderlig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, ha god oppførsel, være gjestfri og være i stand til å undervise. 3 Han må ikke være henfallen til vin, ikke brutal, ikke grådig etter urettmessig vinning, men mild, ikke stridslysten, ikke pengekjær. 4 Han må være en som styrer sitt eget hus godt, og ha barn som underordner seg med all ærbødighet. 5 For om noen ikke vet hvordan han skal styre sitt eget hus, hvordan skal han da ta vare på Guds menighet? 6 Han må ikke være en nyomvendt, for at han ikke skal bli oppblåst av stolthet og falle under den samme fordømmelse som djevelen. 7 Dessuten må han ha godt vitnesbyrd blant dem som er utenfor, så han ikke skal falle i vanry og i djevelens snare., –

1 Tim 5,17 De eldste som er gode ledere, skal regnes verdige til dobbel ære, særlig de som arbeider med ordet og læren., –

og

Tit 1,5 Jeg forlot deg på Kreta for at du skulle få orden på de ting som ennå mangler og innsette eldste i hver by – slik jeg påla deg -,

– I hovedsak; – så er det disse ting som kjennetegner en bibelsk lokalmenighet.

– Alt annet er organisasjoner eller grupperinger utenfor den lokale menighet.

 

Andre Skriftsteder Som Også Omtaler Den Bibelske Lokalmenighet.

Apostlenes Gjerninger : Apg 2,42-47 Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære* og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. 43 Da kom det frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. 44 Alle som trodde, var sammen og hadde alle ting felles. 45 De solgte av eiendelene og det de hadde, og delte dem ut til alle, ettersom enhver hadde behov. 46 De holdt seg daglig med ett og samme sinn i templet, og de brøt brødet i hjemmene. De åt sin mat med glede og hjertets oppriktighet. 47 Hele tiden lovet de Gud, og de hadde velvilje hos hele folket. Og daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten.

Apostlenes Gjerninger : Apg 14,23 Etter at de hadde utpekt eldste i hver menighet og bedt og fastet, overgav de dem til Herren, Ham som de var kommet til tro på.

Apostlenes Gjerninger : Apg 20,17 Fra Milet sendte han bud til Efesos og kalte til seg menighetens eldste.

Paulus brev til Tit 1,5 Jeg forlot deg på Kreta for at du skulle få orden på de ting som ennå mangler og innsette eldste i hver by – slik jeg påla deg -,

Johannes Åpenbaring : Åp 2,1-7 Skriv til engelen for menigheten i Efesos: Dette sier Han som holder de sju stjernene i Sin høyre hånd, som vandrer midt iblant de sju lysestakene av gull: 2 Jeg vet om gjerningene dine, arbeidet ditt, tålmodigheten din, og at du ikke kan tåle dem som er onde. Og du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet ut at de er løgnere. 3 Og du har holdt ut, og du har tålmodighet, og du har arbeidet for Mitt navns skyld uten å bli trett. 4 Likevel har Jeg dette imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. 5 Husk derfor hvor du er falt fra! Omvend deg og gjør de første gjerningene, ellers skal Jeg brått komme over deg og flytte lysestaken din fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. 6 Men dette har du, at du hater nikolaittenes gjerninger, som Jeg også hater. 7 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, ham vil Jeg gi å ete av livets tre, som er midt i Guds Paradis.

Johannes Åpenbaring : Åp 2,8-11 Og skriv til engelen for menigheten i Smyrna: Dette sier Den Første og Den Siste, Han som var død, og ble levende: 9 Jeg vet om gjerningene dine, trengselen din og fattigdommen din – men du er rik -, og om bespottelsen fra dem som sier de er jøder og som ikke er det, men er en Satans synagoge. 10 Frykt ikke for noe av alt det du skal komme til å lide. Se, djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal bli prøvd, og dere skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, og Jeg skal gi deg livets krone. 11 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, skal slett ikke bli rammet av den annen død.

Johannes Åpenbaring : Åp 2,12-17 Og skriv til engelen for menigheten i Pergamon: Dette sier Han som har det skarpe, tveeggede sverdet: 13 Jeg vet om gjerningene dine og hvor du bor, der Satans trone er. Og du holder fast ved Mitt navn og har ikke fornektet Min tro, selv i de dager da Antipas var Mitt trofaste vitne, han som ble drept hos dere, der Satan bor. 14 Men Jeg har noen få ting imot deg, for du har noen der som holder fast på Bileams lære, han som lærte Balak å legge en snublestein for Israels barn, å spise kjøtt som var ofret til avguder, og til å leve i hor. 15 Slik har også du noen som holder fast ved nikolaittenes lære, som Jeg hater. 16 Omvend deg, ellers kommer Jeg brått over deg, og Jeg vil kjempe mot dem med sverdet fra Min munn. 17 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil Jeg gi å ete av den skjulte manna. Og Jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er det skrevet inn et nytt navn, som ingen kjenner, uten den som får det.

Johannes Åpenbaring : Åp 2,18-29 Og skriv til engelen for menigheten i Tyatira: Dette sier Guds Sønn, som har øyne som luende ild, og føttene Hans er som fint kobber: 19 Jeg vet om gjerningene dine, kjærligheten din, tjenesten din, troen din og tålmodigheten din. Og når det gjelder gjerningene dine, er de siste flere enn de første. 20 Likevel har Jeg noen få ting imot deg, for du tillater kvinnen Jesabel, hun som kaller seg selv profetinne, å lære og forføre tjenerne Mine til å leve i hor og spise av kjøtt som er ofret til avguder. 21 Og Jeg gav henne tid til å omvende seg fra sitt horeliv, men hun omvendte seg ikke. 22 Se, Jeg kaster henne på sykeseng, og dem som lever i utuktig samliv med henne, kaster Jeg ut i stor trengsel, hvis ikke de omvender seg fra gjerningene sine. 23 Jeg vil utrydde barna hennes ved død, og alle menighetene skal kjenne at Jeg er Den som ransaker nyrer og hjerter. Og Jeg vil gi enhver av dere etter deres gjerninger. 24 Men nå sier Jeg til dere og til de andre i Tyatira, så mange som ikke har denne læren, som ikke har kjent Satans dybder, som de sier: Jeg skal ikke legge noen annen byrde på dere. 25 Bare hold fast på det dere har, inntil Jeg kommer! 26 Og den som seirer og holder fast på Mine gjerninger inntil enden, ham vil Jeg gi makt over folkeslagene. 27 Han skal herske over dem med jernstav. Som pottemakerens kar skal de bli slått i stykker,* slik Jeg også har fått det overgitt av Min Far. 28 Og Jeg vil gi ham morgenstjernen. 29 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!

Johannes Åpenbaring: Åp 3,1-6 Og skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier Han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene: Jeg vet om gjerningene dine, at du har navn av å leve, men du er død. 2 Våkn opp og styrk det som ennå er igjen, det som er i ferd med å dø, for Jeg har ikke funnet gjerningene dine fullkomne for Gud. 3 Husk derfor på hvordan du tok imot og hørte! Hold fast på det og omvend deg! Derfor, hvis du ikke vil våke, skal Jeg komme over deg som en tyv, og du skal ikke vite i hvilken time Jeg kommer over deg. 4 Du har noen få navn også i Sardes, som ikke har flekket til klærne sine. Og de skal vandre omkring med Meg i hvite klær, for de er verdige til det. 5 Den som seirer, han skal bli kledd i hvite klær, og Jeg skal slett ikke stryke navnet hans ut av Livets Bok. Men Jeg skal bekjenne hans navn for Min Far og for Hans engler. 6 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!

Johannes Åpenbaring : Åp 3,7-13 Og skriv til engelen for menigheten i Filadelfia: Dette sier Den Hellige, Den Sannferdige, Han som har Davids nøkkel, Han som åpner opp og ingen lukker igjen, og lukker igjen og ingen åpner opp: 8 Jeg vet om gjerningene dine. Se, Jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen.* For du har liten styrke, og du har holdt fast på Mitt ord, og du har ikke fornektet Mitt navn. 9 Se, Jeg vil la noen av Satans synagoge, de som sier at de er jøder og ikke er det, men lyver – se, Jeg skal få dem til å komme og tilbe for føttene dine, og de skal kjenne at Jeg har elsket deg. 10 Fordi du har tatt vare på Mitt ord om utholdenhet, vil Jeg også holde deg borte fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. 11 Se, Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, så ingen skal ta kronen din. 12 Den som seirer, ham vil Jeg gjøre til en søyle i Min Guds tempel, og han skal aldri mer gå utenfor. Jeg vil skrive Min Guds navn på ham og navnet på Min Guds stad, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra Min Gud. Og Jeg vil skrive Mitt nye navn på ham. 13 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!

Johannes Åpenbaring : Åp 3,14-22 Og skriv til engelen for laodikeernes menighet:* Dette sier Han som er Amen, Det Trofaste og Sanne Vitne, Opphavet til Guds skaperverk: 15 Jeg vet om gjerningene dine, at du verken er kald eller varm. Om du enda var kald eller varm! 16 Derfor, fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil Jeg spy deg ut av Min munn. 17 Fordi du sier: «Jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov for noe,» og ikke vet at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken, 18 så råder Jeg deg til å kjøpe gull av Meg, gull renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær, så du kan være påkledt, så din nakenhets skam ikke skal bli avslørt, og øyensalve til å salve øynene dine med, så du kan se. 19 Alle dem Jeg elsker, dem refser og tukter Jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg! 20 Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med Meg. 21 Den som seirer, ham vil Jeg gi å sitte med Meg på Min trone, slik Jeg også har seiret og satt Meg med Min Far på Hans trone. 22 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!

Reklamer

Single Post Navigation

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: